3 września 2020

Budżet Obywatelski

Czas uruchomić w naszej gminie BUDŻET OBYWATELSKI

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część Budżetu Gminy Poczesna, o której przeznaczeniu w głosowaniu decydują mieszkanki i mieszkańcy gminy.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz szanse decydować o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia.

Kto może wziąć udział?

W procesie tworzenia budżetu może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Poczesna

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie do realizacji na poziomie miejscowości lub całej gminy. Możesz też zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty

I Ty możesz decydować o tym jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy.

Tekst Projektu Uchwały:

PROJEKT UCHWAŁY  NR ………………….

RADY Gminy Poczesna

z dnia ………………..

w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Tworzy się budżet obywatelski w Gminie Poczesna.

2. Poprzez budżet obywatelski rozumie się wydzieloną część środków budżetu gminy Poczesna na kolejny rok budżetowy, o której wydatkowaniu w sposób wiążący w trakcie konsultacji społecznych decydują mieszkańcy Gminy Poczesna.

3. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego z zastrzeżeniem trybu wynikającego z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Przedsięwzięcia finansowane z budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Poczesna. Ogólnodostępność oznacza możliwość swobodnego i nieodpłatnego dostępu do działań lub efektów działań, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem środków z budżetu obywatelskiego. Przez ogólnodostępność obiektów i urządzeń rozumie się połowę czasu czynnego funkcjonowania danego obiektu lub urządzenia dostępne przez całą dobę.

5. Z budżetu nie mogą być realizowane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej oraz dotyczące wyłącznie wykonania infrastruktury podziemnej.

6. Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter ogólnogminny oraz sołecki, przy czym przez zadania o charakterze sołecki należy rozumieć zadania, które dotyczą potrzeb mieszkańców danej miejscowości, natomiast zadania ogólnogminne dotyczą potrzeb więcej niż jednego sołectwa.

7. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu następuje po uchwaleniu budżetu na kolejny rok budżetowy.

8. Gmina zobowiązane jest do zapewnienia środków na utrzymanie zwycięskich projektów w kolejnych latach. Środki te powinny być ujęte w budżetach jednostek utrzymujących dane projekty;

§ 2. 1. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, ale nie mniej niż w roku poprzednim.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przeznaczone w następujący sposób:

1) na zadania o charakterze ogólnogminnym – 25%, przy czym kwota na jedno zadanie ogólnogminne nie może przekroczyć 50% puli środków przeznaczonych na zadania ogólnogminne;

2) na zadania o charakterze sołeckim – 75%, przy zastosowaniu algorytmu podziału:

a) 10% – kwota bazowa – jednakowej wysokości dla każdego sołectwa,

b) 20% – kwota uwzględniająca udział obszaru sołectwa w stosunku do obszaru gminy,

c) 45% – kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców sołectwa w stosunku do liczby mieszkańców gminy.

Zgłaszanie projektów zadań

§ 3. 1. Projekty zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Poczesna.

2. Pod projektem zadania wymagany jest wyłącznie podpis mieszkańca zgłaszającego projekt.

3. Zgłoszenia projektu zadania dokonuje się na formularzu, który zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna w formie:

1) pisemnej

2) elektronicznej:

a) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Poczesna,

b) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.poczesna.pl

4. W formularzu projektu zadania należy uzupełnić wymagane pola:

1) dane osobowe osoby składającej formularz projektu:

a) imię i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) adres zamieszkania,

d) podpis;

2) nazwa i lokalizacja zadania;

3) charakter zadania, odpowiednio ogólnogminny lub sołecki;

4) szczegółowy opis zadania.

5. Projekty zadań zgłasza się przez okres nie krótszy niż 21 dni.

6. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.

§ 4. 1. Wójt Gminy określi szczegółowy harmonogram działań w ramach budżetu obywatelskiego obejmujący terminy:

1) rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania projektów zadań do budżetu obywatelskiego;

2) rozpoczęcia i zakończenia weryfikacji formalnoprawnej projektów zadań, z uwzględnieniem odwołania;

3) rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

4) upublicznienia wyników głosowania.

2. Na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zgłaszania projektów zadań, Wójt Gminy udostępni do publicznej wiadomości:

1) mapę terenów Gminy, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego;

2) kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego;

3) harmonogram działań.

Zasady oceny zgłoszonych projektów

§ 5. 1. Właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Poczesna lub podległe Gminie Poczesna jednostki organizacyjne dokonują analizy możliwości realizacji projektów zadań w ramach budżetu obywatelskiego pod względem formalnoprawnym oraz dokonują analizy technicznej możliwości wykonania zadania w trakcie jednego roku budżetowego i przygotowują preliminarze kosztów realizacji zadań.

2. Projekty zadań są oceniane pod kątem spełnienia przez nie wymogów formalnych, zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej, zgodnie z następującymi kryteriami, tzn. pod kątem:

1) zgłoszenia projektu zadania na właściwym formularzu;

2) zgłoszenia i podpisania formularza przez uprawnioną osobę (mieszkańca Gminy Poczesna), w przypadku, jeśli formularz składa osoba niepełnoletnia – podpisania formularza przez rodzica/opiekuna prawnego;

3) wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza;

4) czy zadanie mieści się w kategorii zadania własnego gminy;

5) czy zadanie jest zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku objęcia takim planem);

6) ogólnodostępności;

7) dołączenia oświadczenia zarządcy obiektu o zapoznaniu się z projektem oraz przystosowaniu obiektu do potrzeb wynikających z realizacji zadania i zgodzie na jego realizację w przypadku zadania zlokalizowanego na terenie znajdującym się w zarządzie;

8) dołączenia oświadczenia właściciela/właścicieli działki o wyrażeniu zgody na sprzedaż, numeru działki i numeru księgi wieczystej w przypadku projektu zadania dotyczącego wykupu działki;

9) lokalizacji zadania:

a) zadanie musi być zlokalizowane na terenie gminnym pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku gminy nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nie przeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel (dotyczy zadania inwestycyjnego), zadania nieinwestycyjne mogą być realizowane na terenie całej gminy z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców,

b) zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy,

c) wyłączeniu podlegają tereny i nieruchomości, wobec których wdrożona jest procedura zgłaszania ewentualnych roszczeń,

d) zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do Gminy, z zastrzeżeniem lit. e,

e) zadania inwestycyjne na terenach gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, biblioteki, itp.) oraz na terenach i w obiektach dzierżawionych od Gminy przez organizacje pozarządowe posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą zostać zgłoszone wyłącznie jako zadania o charakterze ogólnogminnym, z zastrzeżeniem lit. f,

f) w sołectwach, w których nie ma nieruchomości, o których mowa w lit. b, pozwalających na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zadania inwestycyjne, o których mowa w lit. e mogą mieć charakter sołecki,

g) zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, z wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;

10) możliwości realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego;

11) możliwości realizacji zadania w oparciu o obowiązujące porozumienia;

12) możliwości realizacji zadania w ramach złożonych wniosków współfinansowanych ze środków UE;

13) kosztu realizacji zadania.

3. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że formularz jest niepoprawnie wypełniony albo niekompletny, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu.

4. Od momentu zawiadomienia o brakach w formularzu lub konieczności dokonania modyfikacji, osoba składająca formularz ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty.

5. Koszt realizacji projektu pojedynczego zadania o charakterze ogólnogminne nie może przekroczyć 50% puli środków przeznaczonych na zadania ogólnogminne, natomiast koszt realizacji pojedynczego projektu o charakterze sołeckim, nie może przekroczyć ogólnej kwoty przeznaczonej w danym roku na zadania w danym sołectwie.

6. Zweryfikowane projekty zadań udostępnia się wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej www.poczesna.pl, a projekty zadań o charakterze sołeckim przekazuje się również właściwym radom sołeckim.

7. Projekty zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację formalnoprawną oraz w zakresie wykonalności technicznej są poddawane pod głosowanie.

8. Od decyzji naczelnika jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Poczesna o niedopuszczeniu projektu do głosowania przysługuje tryb odwołania:

1) najpóźniej w terminie 7 dni po opublikowaniu listy zadań poddanych pod głosowanie osobie składającej formularz projektu zadania przysługuje odwołanie od decyzji do Wójta Gminy w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania;

2) odwołanie składa się na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy lub za pośrednictwem operatora pocztowego, z tym zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy;

3) o wynikach odwołania powiadamia się osobę składającą odwołanie w terminie do 14 dni;

4) rozstrzygnięcie odwołania przez Wójta Gminy jest ostateczne.

9. Przepisu ust. 8 pkt 2 w części dotyczącej odwołań składanych na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy, nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.

14) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe,

z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

15) kosztu utrzymania projektu, określonego wstępnie przez osobę składającą projekt i potwierdzonego przez wydział merytoryczny lub jednostkę realizującą, który w kolejnych pięciu latach nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.

Zasady przeprowadzania głosowania

§ 6. 1. Wyboru zadań do realizacji dokonuje się w głosowaniu, przy zachowaniu zasady równości i bezpośredniości.

2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Poczesna.

3. Głosowanie odbywa się przez okres nie krótszy niż 7 kolejnych dni.

4. Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania oznakowanej pieczęcią przez Urząd Gminy Poczesna, której wzór zostanie określony w zarządzeniu Wójta Gminy lub za pomocą aplikacji internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.Poczesna.pl. Karty nieopieczętowane będą nieważne.

5. Karty do głosowania wydawane są wyłącznie w komisji do głosowania oraz w mobilnym punkcie do głosowania, po jednej dla każdej osoby głosującej.

6. Osoba głosująca na karcie do głosowania wskazuje projekty zadań do realizacji i niezwłocznie, osobiście wrzuca ją do urny.

7. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.

8. Na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania Wójt Gminy podaje listę miejsc do głosowania.

9. Głosujący mieszkańcy oddają głosy na projekty o charakterze ogólnogminnym i sołeckie.

10. W przypadku projektów sołeckich mieszkańcy głosują na projekty dotyczące sołectwa, w której zamieszkują.

11. Głosowanie na projekty zadań odbywa się w następujący sposób:

1) w komisji do głosowania znajdującej się w Poczesnej przy ul. Wolności 2 (Urząd Gminy Poczesna) zgodnie z harmonogramem, który zostanie ogłoszony na stronie www.poczesna.pl

2) w mobilnym punkcie do głosowania, zgodnie z harmonogramem, który zostanie ogłoszony na stronie www.poczesna.pl;

3) przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania znajdującej się na stronie internetowej www.poczesna.pl;

4) w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Gminy Poczesna. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Potrzebę taką należy zgłosić każdorazowo przed rozpoczęciem głosowania.

12. Podczas głosowania głosujący mają zapewniony dostęp do zestawienia projektów zadań poddawanych pod głosowanie dla sołectwa i zadań ogólnogminnych.

13. Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów do podziału dla projektów zadań o charakterze ogólnogminnym i 10 punktów dla projektów zadań sołeckich.

14. Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.

15. Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania lub aplikacji internetowej do głosowania.

16. Oddanie więcej niż jednego ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

17. Przepisów ust. 4 i 15 w części dotyczącej głosowania na karcie, ust. 5, 6, 8, 11 pkt 1 i 2, nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.

Ustalanie wyników i podawanie ich do publicznej wiadomości

§ 7. 1. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby punktów przyznanych przez głosujących dla danego projektu zadania.

2. Na podstawie wyników, o których mowa w ust. 1 tworzona jest lista projektów zadań o charakterze ogólnogminnym oraz listy projektów zadań dla poszczególnych sołectw.

3. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są przeznaczone projekty zadań, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio na poziomie ogólnogminnym i sołeckim.

4. W przypadku projektów zadań, które otrzymały jednakową liczbę punktów, a ilość środków nie jest wystarczająca do ich zrealizowania, zostanie wybrany projekt, na który głosowała większa liczba osób.

5. W przypadku, w którym ilość środków na realizację kolejnego projektu zadania na liście jest niewystarczająca, do realizacji będzie przeznaczone kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

6. W przypadku, gdy przeznaczone do realizacji w poszczególnych sołectwach projekty zadań nie wyczerpują określonej dla danego sołectwa ilości środków, niewykorzystane środki przechodzą na projekty sołectwa, w sołectwach o największej frekwencji w głosowaniu.

7. W przypadku, gdy przeznaczone do realizacji projekty zadań o charakterze ogólnogminnym nie wyczerpują określonej dla nich ilości środków, niewykorzystane środki przechodzą na projekty lokalne, w sołectwie o największej frekwencji w głosowaniu.

9. Informacja o wynikach głosowania jest podawana niezwłocznie po ich ustaleniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.poczesna.pl.

Edukacja i promocja budżetu obywatelskiego

§ 8. Realizując budżet obywatelski, Wójt Gminy prowadzi za pomocą właściwej jednostki organizacyjnej:

1) kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną obejmującą:

a) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania projektów zadań do budżetu,

b) przedstawienie projektów zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem projektów,

c) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego;

2) działania informacyjno-edukacyjne służące przekazaniu wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego, prawidłowego zgłaszania projektów zadań do budżetu obywatelskiego:

a) przekazaniu wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego, prawidłowego zgłaszania projektów zadań do budżetu obywatelskiego,

b) przedstawieniu projektów sołeckich i ogólnogminnych zgłoszonych przez uprawnione osoby, a także poznania zasad udziału w głosowaniu;

3) działania doradcze oraz wsparcie merytoryczne dla osób uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim.

Postanowienia końcowe

§ 9. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi i ewaluacji. Wyniki ewaluacji mają służyć wprowadzeniu zmian mających na celu poprawę jakości procesu realizacji budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Poczesna