25 września 2017

Statut Stowarzyszenia

 Statut  Stowarzyszenia

Stowarzyszenie w Gminie Poczesna

  

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 § 1

 

Stowarzyszenie w Gminie Poczesna zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją społeczną, opierająca się na pracy społecznej ogółu jej członków. Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do nazwy Gminy Poczesna, gdyż ma zajmować się działalnością na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

§ 2

 

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenu woj. Śląskiego, a siedziba władz Stowarzyszenia jest na terenie Gminy Poczesna. Adres do korespondencji to adres aktualnego prezesa zarządu Stowarzyszenia

§ 3

 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony

 § 4

 

Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 § 5

 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach

  

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

  § 6

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz mieszkańców Gminy Poczesna,  oraz  wspieranie mieszkańców gminy w tym szczególnie dzieci i młodzieży,  a także rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 § 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Umacnianie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 3. Kształtowanie społecznych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej
 4. Pracę wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
 5. Organizację konferencji, seminariów wykładów i szkoleń
 6. Organizację imprez kulturalnych
 7. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych na rzecz społeczności lokalnej
 8. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 9. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych i kobiet poprzez promocje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie procesu integracji i reintegracji zawodowej, wspieranie przedsiębiorczości oraz aktywizację społeczną osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, w tym rozwój wolontariatu.
 10. Podejmowanie działań promujących kulturę oraz dziedzictwo narodowe i kulturowe.
 11. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy
 12. Promocję i organizację wolontariatu do realizacji celów statutowych.
 13. Prowadzenie działań proekologicznych i działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 14. Prowadzenie ocen Inwestycji Samorządowych
 15. Wydawanie książek , czasopism i broszur
 16. Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji seniorów.
 17. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa
 18. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 8

 

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
 2. a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
 3. b)  osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 5. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 § 9

 

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy  nie są pozbawieni praw publicznych. Osoba prawna może jedynie zostać członkiem wspierającym.

§ 10

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

§ 11

 

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, która daje gwarancje realizacji założeń Stowarzyszenia przez swoją pracę i regularne wpłacanie składek członkowskich.

 § 12

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Stowarzyszenia;
 2. Wybierać i być wybieranym do władz
 3. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działania Stowarzyszenia
 4. Wypowiadać się odnośnie podziałów środków finansowych, będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

 § 13

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celów i programu stowarzyszenia

 § 14

 

Członek wpierający ma prawo:

 1.  1. Wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia;
 2.  2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
 3.  3. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia;

§ 15

 

Członkostwo honorowe otrzymuje osoba fizyczna , która wniosła znaczny wkład dla Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie  Członków na wniosek Zarządu

§ 16

 

Członek honorowy ma prawo:

 1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
 2. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia;

 § 17

 

Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek:

 1.  Czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia;
 2.  Stosowania się do postanowień  statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3.  Godnego reprezentowania  Stowarzyszenia na zewnątrz
 4.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek

§ 18

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
 2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu albo naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem;
 3. Szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia
 4. Nieopłacanie zadeklarowanych składek przez okres 12 miesięcy.
 5. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

Rozdział 4

Władze i struktura Stowarzyszenia

 § 19

 

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie  Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§ 20

 

Kadencja władz trwa 4 lata

§ 21

 

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na 4 lata, bądź w razie potrzeby. Ponadto Zarząd zobowiązany jest na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od otrzymania wniosku.

§ 22

 

Uchwały Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23

 

Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Powiadomienie członka może nastąpić także poprzez informację o terminie Walnego Zebrania Członków na stronie internetowej www.wgminiepoczesna.pl lub  poprzez wysłanie wiadomości na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przez Zgromadzeniem.

§ 24

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
 2. Rozpatrywanie i  przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia;
 3. Uchwalanie zmian statutu
 4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 5. Ustalanie planu finansowego i działalności Zarządu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 6. Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

 § 25

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:
1. Prezes Zarządu,
2. V-ce Prezes,
3. Sekretarz,
4. 2 do 4 członków
5. Skarbnik,

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
2. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej budżetu;
3. zatwierdzanie bilansu;
4. zarządzenie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia;
5. uchwalanie wysokości wynagrodzeń wychowawcom, specjalistom oraz personelowi pomocniczemu;
6. przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
7. wykluczanie i skreślanie i z listy członków zgodnie z zasadami statutu.

§ 27

 

Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
 3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
 4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
 5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
 6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

§ 28

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 29

W razie ustąpienia członków z Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji władz, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby składu członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 30

 

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa zarządu wraz z innym członkiem zarządu

§ 31

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 32

Do zakresu jej działania należy:
1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej;
2. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi zarządzania.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. W razie ustąpienia jednego z członków Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji.

§ 34

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ 5
Fundusz i majątek stowarzyszenia

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe.

§ 37

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. dotacje państwowe,
2. darowizny i zapisy,
3. dobrowolne wpłaty,
4. składki członkowskie,
5. dochody z własnej działalności
6. dochody z ofiarności publicznej

§ 38

Walne Zebranie Członków  z początkiem roku kalendarzowego uchwala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej wpłaty, a następnie rozsyła swoim członkom deklaracje wpłat.

 

 

ROZDZIAŁ 6
Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 39

 1.    1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2.    2. Uchwalę w sprawie Rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy Członków
 3.  3. W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków  wyznacza komisję likwidacyjną spośród członków Stowarzyszenia, w składzie od 3 do 5 osób;
 4. 4. Pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na cele związane z opieką nad dzieckiem;

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia końcowe

§ 40

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 41

Stowarzyszenie może, dla lepszej reprezentacji interesów mieszkańców Gminy Poczesna, wraz z innymi organizacjami założyć związek stowarzyszeń.

 

§ 42

Prezes  Zarządu Stowarzyszenia, jego zastępca oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, posiadają prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie (właściwym, co do miejsca siedziby Stowarzyszenia)